Pora na zgłoszenia do Kolosów

Pora na zgłoszenia do Kolosów

Kolosy zbliżają się szybkimi krokami. Przedstawiamy oficjalny komunikat organizatorów:

Zapraszamy do aktywnego udziału w 25. Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. Poniżej zasady udziału i zaktualizowane formularze, na których możecie zgłaszać swoje wyprawy (w kategoriach: Podróże, Żeglarstwo, Wyczyn) lub rekomendować cudze wyprawy (w kategoriach: Alpinizm, Ekslploracja Jaskiń) do Kolosów. Zapraszamy także do udziału w Fotoplastykonie


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. 25. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, zwane dalej IMPREZĄ, odbędą się w dniach 24-26 marca 2023 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu w przypadku obowiązywania zakazu organizacji imprez masowych. Priorytetem jest organizacja imprezy w tradycyjnym kształcie.

2. IMPREZA jest wydarzeniem niekomercyjnym którego celem jest popularyzacja polskiej działalności eksploracyjnej i integracja środowiska podróżniczego. Każdy prelegent, poprzez przygotowanie wystąpienia, wnosi do IMPREZY własny wkład.

3. Jedynymi, równoprawnymi organizatorami 25. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, zwanymi dalej ORGANIZATORAMI IMPREZY, są: Miasto GDYNIA i Agencja MART.

4. Warunkiem udziału w IMPREZIE w charakterze aktywnego uczestnika (prelegenta), jest otrzymanie zaproszenia od ORGANIZATORÓW IMPREZY. Sam fakt wysłania zgłoszenia lub formularza nie jest równoznaczny z udziałem w IMPREZIE w charakterze prelegenta.

5. ORGANIZATORZY IMPREZY zapraszają uczestników w oparciu o decyzje pojęte przez: członków obu Kapituł i Rady Kolosów (Super Kolos, Kolosy, Nagroda im. Andrzeja Zawady, Nagroda Wiecznie Młodzi), jury konkursu FotoGlob, jury Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego i organizatora Kolosów (Fotoplastykon).

6. Zgłoszenia są rozpatrywane rozłącznie. Jedna osoba lub zespół może zgłosić się do obu nagród (np. do Nagrody Kolosy i do Nagrody im. Andrzeja Zawady), konkursu FotoGlob i Fotoplastykonu, jednak nie jest możliwa pozytywna decyzja co do nagród i do Fotoplastykonu. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia do nagród. Jeśli zostaną ono rozpatrzone negatywnie, wówczas Organizator Kolosów rozpatrzy zgłoszenie do Fotoplastykonu.

7. Osoby (zespoły) zakwalifikowane do dwóch nagród, tj. do Nagrody Kolosy i Nagrody im. Andrzeja Zawady lub Nagrody Wiecznie Młodzi, zostaną poproszone przez ORGANIZATORÓW IMPREZY o wygłoszenie tylko jednej prelekcji przed publicznością. Prelekcja powinna dotyczyć wyprawy, która jest wymieniona w formularzu „Informacja o wyprawie”. Dodatkowo kandydaci do Nagrody im. Andrzeja Zawady lub Nagrody Wiecznie Młodzi zostaną poproszeni o przedstawianie 5 minutowej prezentacji zgłoszonego do nagród-grantów projektu Kapitule Kolosów.

8. Organizator Kolosów zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w IMPREZIE prelegentów którzy nie nadeślą zgłoszenia w wyznaczonym terminie a także uczestników wypraw nominowanych bezpośrednio przez Kapitułę i Radę Kolosów.

9. Za program IMPREZY oraz za przebieg konkursu FotoGlob i konkursu na najlepszy podróżniczy debiut książkowy odpowiada Agencja MART.

II. ZGŁASZANIE WYPRAW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) DO NAGRODY KOLOSY (za rok) 2022

CZYM SĄ KOLOSY?

1. Jedynym ORGANIZATOREM NAGRODY KOLOSY jest Agencja MART. Projekt Kolosów jest projektem autorskim i podlega ochronie prawnej. Prawnej ochronie podlega także znak słowno-graficzny „Kolosy nagrody za dokonania roku Podróże, Żeglarstwo, Alpinizm, Eksploracja

2. Aby zgłosić wyprawę (przedsięwzięcie) do Nagrody KOLOSY 2022 w jednej z trzech kategorii – PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN ROKU – należy wypełnić i podpisać formularz >>> INFORMACJA O WYPRAWIE, a następnie przesłać go na adres ORGANIZATORA NAGRODY KOLOSY (Agencja MART, skr. poczt. 24, 31- 420 Kraków 73) nie później niż do 31 stycznia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) – zarówno w postaci podpisanego wydruku jak i w formie elektronicznej (na adres: kapitula(małpa)kolosy.org).

3. Podpisem złożonym na formularzu INFORMACJA O WYPRAWIE osoba zgłaszająca zaświadcza, że przebieg wyprawy (przedsięwzięcia) podany w zgłoszeniu jest zgodny z prawdą.

4. Kandydatów do Nagrody KOLOSY w kategoriach: ALPINIZM i EKSPLORACJA JASKIŃ nominuje Kapituła wraz z Radą Kolosów na podstawie zebranych opinii. W tych kategoriach zgłoszenia nie są konieczne, jednak jurorzy będą brali pod uwagę pisemne REKOMENDACJE oraz szczegółowe raporty z przebiegu wypraw. Formularz REKOMENDACJA (od organizacji środowiskowej, prasy branżowej lub osoby cieszącej się autorytetem w środowisku) jest do pobrania TU >>>

5. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2022 można zgłaszać wyprawy (przedsięwzięcia) zrealizowane w całości w roku 2022 lub rozpoczęte wcześniej, ale ukończone w 2022 roku.

6. W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do Nagrody KOLOSY 2022 również wypraw (przedsięwzięć) rozpoczętych w roku 2022 (lub wcześniej), ale ukończonych w okresie od stycznia 2023 do dnia rozpoczęcia IMPREZY.

7. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2022 nie mogą kandydować przedsięwzięcia zrealizowane w ramach oficjalnych zawodów sportowych, np. regat, wyścigów, maratonów.

8. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2022 w kategorii ŻEGLARSTWO mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsięwzięcia żeglarskie (sportowe, rekreacyjne i naukowe) zrealizowane na jachtach w przedziale wielkościowym od 5 m do 24 m, własnych lub czarterowanych przez załogę w systemie bare boat, tj. bez załogi zawodowej.

9. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2022 w kategorii WYCZYN zostaną zakwalifikowane dokonania zakończone konkretnym wynikiem, przekraczające zakres pozostałych czterech kategorii oraz poszerzające granice ludzkich możliwości, a przy tym niepozbawione aspektów podróżniczych i eksploracyjnych.

11. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Kapituła i Rada Kolosów wybiorą te wyprawy (przedsięwzięcia), które zostaną zakwalifikowane do Nagrody KOLOSY (za rok) 2022. Następnie Organizator zwróci się do kandydatów z prośbą o przygotowanie pokazu/filmu i publiczne zaprezentowanie go w trakcie IMPREZY na dużej sali w hali Gdynia Arena.

12. Nieprzygotowanie pokazu przez kandydata lub niemożność jego prezentacji w trakcie IMPREZY może być powodem odrzucenia danej kandydatury przez Organizatorów.

13. Uczestnicy zgłoszonych wypraw, które nie zostaną zakwalifikowane do Nagrody KOLOSY, mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do udziału w FOTOPLASTYKONIE, jeśli w zgłoszeniu zaznaczą taką zgodę.

III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD KOLOSY (za rok) 2022

1. KOLOSY to honorowe nagrody za dokonania roku, przyznawane za wybitne dokonania eksploracyjne w pięciu równorzędnych kategoriach: ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN.

2. KOLOSY przyznaje KAPITUŁA KOLOSÓW w porozumieniu z RADĄ KOLOSÓW.

3. SUPER KOLOS to honorowa nagroda za całokształt osiągnięć lub za wybitne dokonanie zespołowe w jego rocznicę.

4. SUPER KOLOSA przyznaje KAPITUŁA KOLOSÓW wraz z HONOROWĄ KAPITUŁĄ KOLOSÓW. Co roku przyznawany jest jeden SUPER KOLOS.

5. KAPITUŁA KOLOSÓW jest stałym gremium, niezależnym od Organizatora. Tworzą ją osoby posiadające ustalony autorytet w środowisku eksploracyjnym oraz pomysłodawca Kolosów.

6. HONOROWA KAPITUŁA KOLOSÓW składa się z wybitnych przedstawicieli środowiska eksploracyjnego związanego z Kolosami m.in. z laureatów Super Kolosów. Honorową Kapitułę powołuje Organizator w uzgodnieniu z Kapitułą

7. RADA KOLOSÓW to gremium powoływane corocznie przez Organizatora w porozumieniu z KAPITUŁĄ KOLOSÓW spośród doświadczonych podróżników, laureatów Kolosów z lat poprzednich oraz dziennikarzy specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach.

8. KAPITUŁA KOLOSÓW, w porozumieniu z RADĄ KOLOSÓW, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród KOLOSY (za rok) 2022 podczas posiedzenia odbywającego się w Gdyni, w trakcie trwania IMPREZY, analizując walory poszczególnych wypraw (przedsięwzięć) na podstawie informacji zawartych w nadesłanych przez kandydatów zgłoszeniach (FORMULARZ INFORMACJA O WYPRAWIE) i w prezentacji, kierując się własną oceną i doświadczeniem oraz opinią poszczególnych środowisk.

9. W swojej ocenie KAPITUŁA i RADA KOLOSÓW w sposób szczególny biorą pod uwagę następujące kryteria:

a) kryterium skali osiągnięcia
b) kryterium odkrywczości i pierwszeństwa
c) kryterium wytrwałości i odwagi
d) kryterium samodzielności

10. Sposób i atrakcyjność relacji z wyprawy (przedsięwzięcia) w trakcie pokazu dla publiczności podczas IMPREZY nie decydują o ocenie walorów samego osiągnięcia dokonywanej przez KAPITUŁĘ I RADĘ KOLOSÓW dla potrzeb przyznania Nagrody KOLOSY (za rok) 2022.

11. W każdej z pięciu kategorii Nagrody KOLOSY (za rok) 2022 – ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN – KAPITUŁA KOLOSÓW przyznaje jednego KOLOSA oraz jedno, dwa lub trzy WYRÓŻNIENIA.

12. W uzasadnionych przypadkach KAPITUŁA KOLOSÓW może nie przyznać KOLOSA w jednej lub więcej kategoriach. Jeśli tak się stanie, w kategorii/-ach, w których nie został przyznany KOLOS, KAPITUŁA może przyznać jedno, dwa, trzy lub cztery WYRÓŻNIENIA.

13. Organizator Kolosów w porozumieniu z KAPITUŁĄ może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród, np. Nagrody Specjalnej Kolosów.

14. Publiczne ogłoszenie werdyktu obu KAPITUŁ i RADY KOLOSÓW odbędzie się podczas dwóch uroczystych finałów w hali Gdynia Arena. Pierwszy z nich (kategorie: Alpinizm, Eksploracja Jaskiń, Żeglarstwo) odbędzie się w sobotę 25 marca 2023 roku w godzinach wieczornych, drugi (kategorie: Podróże, Wyczyn, także Super Kolos) w niedzielę 26 marca 2023 roku, ostatniego dnia trwania IMPREZY. Organizator dopuszcza organizację jednego wspólnego finału w niedzielę 26 marca 2023.

IV. NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY i NAGRODA WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY

1. Fundatorem i organizatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady i Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby jest Gmina Miasta Gdyni.

2. Wyboru laureatów powyższych Nagród dokonuje Kapituła Kolosów oraz Fundator Nagrody.

3. Pełne informacje o tych nagrodach są dostępne na stronie GDYNIA.PL

Regulaminy i formularze: >>>NAGRODA WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY|  >>>NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY

4. Zgłoszenie projektu wyprawy do NAGRODY IM. ANDRZEJA ZAWADY lub NAGRODY WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY nie wpływa na możliwość zgłoszenia zrealizowanej wyprawy (przedsięwzięcia) do NAGRODY KOLOSY (za rok) 2022 przez tę samą osobę.

V. KONKURS NA NAJLEPSZY PODRÓŻNICZY DEBIUT KSIĄŻKOWY ROKU O NAGRODĘ IM. MACIEJA KUCZYŃSKIEGO

1. Celem KONKURSU jest promocja literatury podróżniczej, w szczególności wspieranie autorek i autorów debiutujących w tej dziedzinie.
2. Patronem KONKURSU jest Maciej Kuczyński, zmarły w 2019 roku wybitny badacz, odkrywca i pisarz, wieloletni członek Kapituły Kolosów.

>>>REGULAMIN KONKURSU*>> Formularz zgłoszenia do Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego*

foto Marek Słodownik prawa zastrzeżone

Posts Carousel